ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ - DLIT : Distance Learning Information Technology